IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
ISO 9001:2015
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

מהם השינויים העיקריים של גרסת ISO 9001 2015?

הגרסה ISO 9001 2015 עם גישה מודרנית עם דגש על השגת ערך עבור הארגון ולקוחותיו.

הגרסה החדשה היא יותר מכוונת תוצאות ותוצאות לשיפור.
- יותר דגש על חשיבה מבוססת סיכונים.
- חברות ידרשו למשוב מכל בעלי העניין המעורבים כולל בתהליכים (ולא רק מלקוחות).
- הגברת מעורבות של הנהלה בכירה.
- מבנה מתוקן של התקן, כדי להתיישר עם כל תקני מערכת ניהול האחרים  ולהקל על אינטגרציה עם מערכות ניהול אחרות.
- ישים יותר על ידי תעשיות וארגונים בתחום  "שירות".
- " מדריך איכות"- תהיה יותר גמישות בסוג ובשימוש בתיעוד, כלומר דרישות פשוטות של נהלים מתועדים.

ההתמקדות בלקוח ללא שינוי.

הנחיות לשידרוג