IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
אחריות חברתית
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
אחריות חברתית - SA8000
SA8000
חברת IQC , היא הגוף התעדה היחיד בישראל ואחד מתוך 23 גופי התעדה בלבד בעולם, שמוסמכים לתקן היוקרתי לאחריות חברתית 8000 SA ע"י SAAS   תקן SA8000 מתמקד בתנאים הסביבתיים, אנושיים ובטיחותיים של העובדים בכל מקום עבודה. התקן בודק עמידה בדרישות חוקי העבודה.   
אחריות חברתית - SMETA
SMETA
דוח מבדק המבוסס על ארבע עמודי תווך: תנאי העסקה, בטיחות וגהות, יושרה בעסקים ואיכות הסביבה. על הנבדקים להיות חברים ב SEDEX אתר אינטרנטי - אודות אחריות חברתית .