IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
SA8000
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
תקן לאחריות חברתית ותנאי העסקה נאותים – SA8000 תקן SA8000 מתמקד בתנאים הסביבתיים, אנושיים ובטיחותיים של העובדים בכל מקום עבודה. התקן בודק עמידה בדרישות חוקי העבודה. חברת IQC , היא הגוף התעדה היחיד בישראל מתוך 20 גופי התעדה בלבד בעולם, שמוסמכים לתקן היוקרתי לאחריות חברתית 8000 SA ע"י SAAS
אחריות חברתית1.jpg

IQC נותנת שרותים להעלאת נתונים למאגר המידע הבינלאומי של SEDEX לארגונים שעברו מבדקים בתקנים חברתיים. מאגר המידע SEDEX הוקם בשנת 2004 על מנת לשמש מקור מידע אודות המחוייבות החברתית של ספקים שונים בכל העולם. תקנים נוספים להתעדה בתחום: ת"י 10000תקן ישראלי לאומי לישימות אחריות חברתית לארגונים מסמכי הנחייה ללא תעודה המבוססים על אותם עקרונות של אחריות חברתית:
SMETA: דוח מבדק ע"פ שאלון מובנה שנכתב על ידי קצובת קמונעיים הגדולים . על הנבדקים להיות חברים ב SEDEX אתר אינטרנטי למידע אודות מחויבות חברתית של ספקים.
ETI עקרונות אחריות החברתית בסיסיות
26000 ISO מסמך הנחייה בינלאומית ליישום אחריות החברתית בחברות וארגונים יצור ושירות מבחינת כוח האדם, איכות הסביבה וכלכלת הארגון.


   

 

אודות התקן

התקן הבינלאומי המוכר לאחריות חברתית
התקן בודק עמידה בחוקי העבודה , גהות תעסוקתית, תנאים סביבתיים ונוחיות העובד.
אחד התקנים הראשונים שנכתבו שניתן להתעדה ותנאי עבודה נאותים בכל סוגי התעשייה והשירותים. התקן מבוסס על הסכמות של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) , אומות המאוחדות (UN ) וחוקים מקומיים. התקן  SA8000 מיושם לרוחב התעשייה כשפה משותפת ושיטה מקובלת לניטור האחריות החברתית בארגון. כל ארגון שישם תקן זה אימץ לעצמו נהלי עבודה ומדיניות המגנים על זכויות הבסיסיות של כל העובדים בחברתם. קיימת מחויבות מצד ההנהלה להעניק את המשאבים הנדרשים לקיימות המערכת.
 

דרישות התקן

התקן מחולק לארבעה חלקים:
1. מטרת התקן
2. מסמכים ישימים
3. הגדרות
4. דרישות – מחולק לתשעה פרקים:

4.1 העסקת ילדים
4.2 עבודה בכפייה
4.3 בטיחות וגהות
4.4 זכות התאגדות
4.5 אי הפלייה
4.6 אמצעי משמעת
4.7 שעות עבודה
4.8 שכר
4.9 ניהול מערכת אחריות חברתית
פרק 4.9 מחייב את הארגון למדיניות של אחריות חברתית, הגדרת נציג הנהלה ונציג שלא מההנהלה לתקן, סקירה תקופתית של התקן במבדק פנימי סקר הנהלה והדרכות שוטפות. קיימת דרישה לעקב אחר מחויבות הספקים לתקן וכן כל הפעולות המתקנות.

 

למי מיועד התקן

התקן מחיייב ביצוע טביעת אצבע חברתית (Social Fingerprint) שהינו תהליך הערכת בשלות עצמית להטמעת דרישות התן בטרם ביצוע מבדק ההתעדה,

כמו כן חובה לבצע Webinar הזמין בלינק.

התקן מיועד לכל תחומי התעשייה והשירותים ואיננו תלוי בתהליכי החברה. התקן בוחן את רווחת העובד באשר הם מראשון המנהלים עד אחרון העובדים

SA8000
SA8000
>
SMETA
SMETA
>

 

SA8000

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן