IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
OHSAS 18001:2007
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה OHSAS 18001:2007

גיהות ובטיחות בעבודה.jpgבעולם תחרותי מתפתח, עתיר סיכונים מטבעו, העמדת תחום ניהול בטיחות וגהות כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של הארגון, מעניקה לו יתרון איכותי ועסקי. בישראל תחום בטיחות וגהות נמצא בשלבי התפתחות, ומגמה זו תגבר עם אימוץ תקני איכות ובטיחות בינלאומיים.
הארגונים המובילים בעולם נמצאים בשלבים מתקדמים של הטמעת מערכת ניהול בטיחות וגהות , ודורשים גם מספקיהם עמידה בתקן זה.

אודות התקן


ניהול הבטיחות והגיהות בתעסוקה משפר במידה רבה את השליטה בגורמי הסיכון, בין השאר, באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הגיהות והבטיחות בתעסוקה.
ביטוי ליכולת הארגון לנהל את הסיכונים הקיימים במסגרת פעילותו – לצמצמם או לבטלם.
ביטוי לדאגת הארגון לשלומם של עובדיו במסגרת התעסוקתית ותרומה בחיזוק האמון בין בעלי העניין בארגון.

 

דרישות התקן

מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה דורשת לקבוע מטרות ייעדים ותוכניות להשגת המחוייבות המעוגנת במדיניות של הארגון בתחום הבטיחות. ניהול הבטיחות בארגון ע"י זיהוי הערכה ובקרה של סיכונים ושל מפגעים קיימים ופוטנציאליים. מימוש ופעולה באמצעות קביעת מבנה האחריות לנושא הבטיחות, דרישות הדרכה מודעות וכשירות שונים לכל עובדי הארגון בכל תחומי הפעילות ולכל אורך השנה. הערכות ותגובה למצבי חירום וביצוע תירגולים, תיעוד והפקת לקחים ויישומם. חקירת תאונות ומקרי כמעט ונפגע, סיבות שורש ופעולות מתקנות ומונעות למקרים פוטנציאליים.

 

למי מיועד התקן

 OHSAS 18001:2007 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול בטיחות וגיהות יעילה בארגון, התקן מיועד להיות ישים בארגונים מכל הסוגים ומכל הגדלים, ולהתאים למגוון של תנאים גאוגרפים, תרבותיים וחברתיים.

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
>
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
>
 SI 9301
SI 9301
>

 

OHSAS 18001:2007

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן