IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
אבטחת מידע
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
אבטחת מידע - ISO 27001:2013
ISO 27001:2013
תקן ISO 27001, מערב בחינה וסקירה מקיפה של כל גורמי אבטחת המידע. מאובדן מידע, חדירה למערכת, מווירוסים עד למסחר מקוון, כניסות בלתי חוקיות למערכת ושיחזור המערכת,  תקן ISO 27001 בודק בדקדקנות את פוטנציאל הסיכון לארגונך ומדגיש את התחומים בהם טעון שיפור.  ISO 27001 מציב רמה חדשה לטיפול במידע רגיש.  
אבטחת מידע - ISO 27799:2008
ISO 27799:2008
התקן מגדיר הנחיות לתמיכה בפרשנות וביישום של של ISO / IEC 27002. ISO 27799:2008  משמש לניהול אבטחת מידע בריאותי, על ידי יישום תקן בינלאומי זה, ארגוני בריאות ואחרים של מידע רפואי יוכלו להבטיח רמה מינימאלית נדרשת של ביטחון שמתאימה לנסיבות של הארגון שלהם, ושישמור על הסודיות, שלמות וזמינות של מידע רפואי אישי. ISO 27799:2008 חל על מידע רפואי
אבטחת מידע - ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ל- IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 9001:2015 מ RvA - גוף ההסמכה ההולנדי. איזו 9001 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון, בכל תחום שהוא: תעשיה, שירותים, היי-טק, מינהל ציבורי, חינוך, מזון, חקלאות, בנייה, תחבורה, תשתיות ועוד . איזו 9001 מתמקד בראש ובראשונה ב"ניהול איכות" של השירות ו/או של