IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
בטיחות מזון ואריזות
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

 

בטיחות מזון


המונח מתייחס לנוכחות סכנה אשר מקורה במזון בעת צריכתו.
"הסכנה במזון יכולה להתרחש בכל שלב בשרשרת המזון ולכן יש להבטיח את בטיחות המזון לאורך כל שלבי השרשרת."


המיקוד בנושא ניהול בטיחות מזון מלווה את תעשיית המזון והארגונים המשיקים בשנים האחרונות והמגמה הולכת ומתחזקת. ניתן לזהות את השינויים שחלו בדרישות מספקים ויצרנים בכל תחומי יצור המזון והמשקאות, חומרי הגלם, תוצרת חקלאית טרייה ואריזות ראשוניות.

 

הדרישות בתחום בטיחות מזון

 

הדרישות מחד הינן מצד הרשויות: דרישות חוק של מדינות הקהילה האירופית, ה- FDA ו ה- USDA בארה"ב וגופים נוספים, ומאידך הדרישות המוכתבות מצד הרשתות הקמעונאיות והלקוחות: תקני ,BRC, HACCP, IFS, BRC/IOP, TNC דרישות למוצרים אורגאניים ועוד.


לאור הנ"ל וכמסקנה מאירועי מזון אשר התרחשו בשנים האחרונות הובהר כי הצלחת ארגון במניעת אירועי בטיחות מזון נעוצה בהנהלה בכירה מעורבת השותפה להטמעת מערכת ניהול בטיחות המזון.
 

בטיחות מזון ואריזות - FSSC 22000
FSSC 22000
תקן המורכב משלושה תקנים:ISO 22000 + ISO/TS 22002-1+FSSC התקן מיועד ליצרני מזון ואריזות ודן בניהול מערכת בטיחות מזון עם דגש על תשתיות.
בטיחות מזון ואריזות - ISO 22000:2005
ISO 22000:2005
דרישות לניהול מערכת בטיחות מזון לכל הארגונים בשרשרת המזון.
בטיחות מזון ואריזות - HACCP
HACCP
גישה שיטתית המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות מזון כפי שהוגדרו על ידי הקודקס אלמנטריוס.
בטיחות מזון ואריזות - BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
תקן בינלאומי לאיכות ובטיחות מזון עפ"י British Retail consortium ליצרני מזון ובתי אריזה.
בטיחות מזון ואריזות - BRC/IoP
BRC/IoP
התקן מיועד ליצרני אריזות למזון ותחומים נוספים וחל על אריזות ראשוניות, שניוניות ושלישוניות. קימות שתי קטגוריות כאישור לעמידה בדרישות התקן.
בטיחות מזון ואריזות - אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אנו מאשרים ארגונים בתעשייה החקלאית ותשומותיה (ייצור קומפוסט וכד') וכן ארגונים מתעשיית המזון המעובד לכל אורך שרשרת הטיפול במוצר, החל מחומר הריבוי, דרך הגידול, אריזה, שינוע ועיבוד מוצרים אורגניים, וכאמור מתן תקן לחקלאות אורגנית. הדבר נכון גם למוצרים שאינם מוצרי מזון כגון קוסמטיקה או Non-FOOD אחרים.  
בטיחות מזון ואריזות -  FAMI-QS
FAMI-QS
תקן בו מפורטים דרכי יישום מקובלים עפ"י התקנות של האיחוד האירופי למזון בעלי חיים. בתקן מפורטות דרישות בטיחות והגיינה ליצרני מזון ותוספי מזון לבעלי חיים.