IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
Tesco Nurture - TN10
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
TN10 -Tesco Nurture
tncמפרט דרישות של רשת טסקו בבריטניה (TESCO). תחום הכיסוי של הפרוטוקול הוא כל הפירות, הירקות ומוצרי העלים, הן קונבנציונליים והן האורגניים, המסופקים לחנויות טסקו בבריטניה כשמטרתו המרכזית להבטיח את בטיחות המוצרים תוך שמירה על עובדי הייצור והגנה על סביבת הייצור.

חברת CMi Certification מאוקספורד, בריטניה, מונתה על ידי הנהלת טסקו לנהל את תוכנית Nature’s Choice של קבוצות מגדלים (PMO) או של משקים יחידים, מכל העולם.אודות התקן

זהו מפרט דרישות פרטי של רשת טסקו בבריטניה (TESCO) - נקרא בעבר TNC (Tesco Nature's Choice). תחום הכיסוי של המפרט הוא כל הפירות, הירקות ומוצרי העלים, הן קונבנציונליים והן האורגניים, המסופקים לרשת חנויות טסקו בבריטניה וברחבי אירופה. מטרתו המרכזית של התקן להבטיח את בטיחות המוצרים תוך שמירה על עובדי הייצור והגנה על סביבת הייצור. רשת טסקו הגדירה את המפרט ל"תנאי גידול מייטביים" – Best agricultural practice.
חברת NSF-CMi Certification מאוקספורד, בריטניה, מונתה על ידי הנהלת רשת טסקו לנהל את תוכנית Tesco Nurture בעבורה והיא החברה היחידה בעולם המנפיקה תעודות אישור לתקן זה.
המכון לבקרה ואיכות - IQC הינו גוף ההתעדה הראשון בעולם שחתם הסכם התקשרות עם CMi לביצוע מבדקים מחוץ לבריטניה, בשנת 2005.
 

דרישות התקן

 יישום תקן זה הוא לא ללא קשר לגלובלגאפ, אך ניתן בהחלט לשלב מבדקים באותו הזמן.
בכדי לקבל תעודת אישור למפרט דרישות זה חובה להירשם מראש ב- CMi Certification באמצעות הספק הישיר של טסקו בבריטניה (Primary Supplier) ולקבל ממנו מס' רישום. רק לאחר קבלת מס' זה ניתן לקיים מבדק התאמה לדרישות. בניגוד בגלובלגאפ משק רשאי להחזיק מס' רב של מספרי TN10 בהתאם למסלולי השיווק שלו לטסקו.
התקן מכיל דרישות ב- 7 פרקים:

  1. שימוש רציונלי במוצרי להגנת הצומח
  2. שימוש רציונלי בדשנים ובחומר אורגני להזנה
  3. מניעת זיהום
  4. הגנה על בריאות האדם
  5. שימוש יעיל באנרגיה, במים ובמשאבי טבע אחרים
  6. מיחזור ושימוש חוזר בחומרים
  7. שימור חיות הבר והנוף ועידודם
     
  8. ובנוסף למי שרלוונטי: גידול אורגני

לקבוצות מגדלים, חובה להעלות את דו"חות המבדקים הפנימיים לפורטל המבדקים של CMi לפני המבדק החיצוני ולהציג את תוצאותיהם בזמן המבדק.
לאחר קיום המבדק, נשלח דו"ח מבדק מפורט אל NSF-CMi Certification המחליטה על מתן האישור ומנפיקה את התעודות. בניגוד לתקן GLOBALGAP בו נדרש השגת ציון מינימום לשם קבלת תעודת אישור, בתקן זה כל נבדק זכאי לקבל תעודה, עליה מצוינת רמת ההישג של המגדל: Gold, Silver, Bronze, או לחילופין Audited.
תהליך זה אמור להתקיים כל שנה מחדש, גם אצל לקוחות המחזיקים ברשותם תעודות. מגדלי Option 1 שהשיגו ציון Gold במבדק שנתי יהיו פטורים מהמבדק השנתי הבא אך אינם פטורים מחובת הרישום מחדש כל שנה.
אסור לסמן את המוצר בלוגו ו/או לציין על גבי המוצר שהוא מאושר לתקן זה.
 

למי מיועד התקן

קבוצות חקלאים/מגדלים (PMO) או משקים יחידים, מכל העולם המייעדים את תוצרתם לשיווק לרשת טסקו הבריטית.
אופציה 1: התקן מיועד למשק החקלאי הבודד המתעתד לשווק את תוצרתו החקלאית לטסקו במספר מסלולי יצוא שונים/מספר מוצרים שונים. תעודת האישור נושאת את שם העסק שלו. התעודה היא אישית והאחריות על יישום התקן מוטלת על המשק.
אופציה 2: קבוצות מגדלים המייצאות לטסקו את תוצרתן באופן מאוגד (בדרך כלל חברת ייצוא או בית אריזה המאגדים סביבם קבוצת מגדלים). התעודה שייכת לקבוצה ומצורף אליה נספח המפרט את שמות המגדלים בקבוצה.
 

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

Tesco Nurture - TN10

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן