IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
פיקוח ובקרה
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

פיקוח ובקרההארגון שלך רוצה להראות אחריות ולוודא כי המתקן, ציוד, המוצרים והשירותים עומדים בדרישות איכות גיהות ובטיחות, אחריות סביבתית וחברתי?
בין ואם הם מכח תקינה: שתוקנה על ידי תקנים ואו תקנות החלים להפעלת ארגונך
בין מרצון חופשי בהתאם לדרישות ספציפיות במגזר או סטנדרטים בינלאומיים מוכרים.
ובין מכח קנייני המבוסס על תוכניות תקנים או דרישות שלך מספקיך.

אנו מסוגלים לבצע בדיקות של ציוד, מתקנים ומוצרים, ביקורת על המערכות והתהליכים , על בסיס מקומי או ברחבי העולם.
אנו מסוגלים לפתח תוכניות ותקנים לבדיקות בארגונך ובקרב ספקיך.
במספר מקרים, ביקורות ומבדקים יאפשרו לנו להעניק אישור לארגונך.

 לקבלת פרטים ויצירת קשר


IQC - איכות. אחריות. תקנים בינלאומיים