IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
AgroCheck
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
  תוכנית בקרה ופיקוח על תוצרת חקלאית לשוק המקומי. לא בדוק , לא בשוק !

אודות התקן

במסגרת ניסיוננו וכחלק מהשרות לחקלאים ולציבור הצרכנים ובעקבות התעוררות המודעות הציבורית לנושא הימצאות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה, הושקה תוכנית בקרה ופיקוח על השימוש בחומרי הדברה בגידולים טריים המשווקים לרשתות השיווק בישראל.

התוכנית מותאמת לדרישות רשתות השיווק, לדרישות משרד החקלאות ודרישות משרד הבריאות ובתאום עם הרבנות הראשית לישראל

במסגרת התוכנית תיבדק התאמת המוצרים לתקנות בריאות הציבור (מזון) . וע"פ תקנות הגנת הצומח לשימוש בחומרי הדברה ולשאריות חוה"ד בתוצרת.

הפיקוח על התוצרת יכלול את כל שלבי חייו של המוצר- הגידול, העיבוד, האחסון, ההובלה והשיווק.

 

דרישות התקן


תוכנית הבקרה מבוססת על ביקורת מדגמית באתרי היצור, סקר סיכונים ובדיקות מעבדה.

ביקורת באתר- סוקר IQC בעל מומחיות בתחום, יגיע לאתרי הייצור, יסקור את אופי הפעילות ויתעד אותה. הסוקר יציין מהן הפעולות הנדרשות לביצוע בעסק, ואת מסגרת הזמן המוקצבת לביצוע.

סקר סיכונים-  מנהל תחום הפיקוח יכין לעוסק סקר סיכונים מתוך הנתונים שהתקבלו בסקירה באתר, ומתוך נתונים שנמסרו ע"י העוסק  עצמו.

דיגום- הדיגום יכלול מוצרים, מים וקרקע בהתאם לצורך. מספר הדוגמאות לביצוע בדיקות מעבדה ייקבע בנפרד לכל מוצר ולכל עוסק. המוצרים יידגמו לשאריות חומרי הדברה ולגורמי סיכון מיקרוביולוגיים.

אישור וסימול התוצרת - עוסק שהצטרף לתוכנית, מבצע את הפעולות הנדרשות ונמצא מתאים, יקבל תעודת השתתפות שנתית בתוכנית הפיקוח ויהיה זכאי לסמל את תוצרתו המפוקחת בסמל התוכנית. סמל התוכנית ילווה במספר זיהוי אישי שיונפק לכל עוסק. היכולת לזהות את מקור התוצרת בכל שלב, מיציאתה מהחלקה והמשק ועד לשיווקה חייבת להישמר.

 

למי מיועד התקן


התוכנית מיועדת ליצרנים/ מגדלים המעוניינים לשווק את תוצרתם לרשתות השיווק וכן למגדלים בכשרויות מיוחדות.

עוסק המבקש להיכלל בתוכנית האיכות לשוק הישראלי יגיש טופס בקשה לפיקוח ויחתום על חוזה לשרותי פיקוח לפני תחילת הפעילות.          

הבקשה תיבדק על ידי ראש תחום תכנית האיכות ב- IQC עד 7 ימי עבודה מקבלתה ועל סמך המידע המצוי בבקשה תופק הצעת מחיר שתשלח לעוסק לחתימה יחד עם מסמך הסכם התקשרות.  

 

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

AgroCheck

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן