IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
בקשת מידע על ארגון מותעד
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

אם ברצונכם לקבל מידע לגבי ארגון המותעד על-ידינו אנא הקלידו את השם המלא של הארגון (באופן מדויק):

שם הארגון:

במידה ולא מצאתם תעודות לארגון או את הארגון, ניתן לשלוח בקשה נוספת בעזרת טופס זה:
פרטי המבקש
שם משפחה:*
שם פרטי:*
תפקיד בארגון:
שם הארגון:*
טלפון:
דוא"ל:*
פרטי הארגון עליו מבוקש המידע
שם הארגון:*
כתובת:*
מספר ח.פ. (אם ידוע):
ציין את התקן/ים שעליהם מבוקש המידע:*
מידע נוסף בנושא הבקשה:*